5851 GA Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Phone: (770) 907 - 7102
HTAManager@hindutempleofatlanta.org
Tax ID: EIN-58-1602137
Temple Timings
Sun -Thu: 9:00 AM - 8:00 PM
Fri & Sat: 9:00 AM - 9:00 PM
This Month at HTA
Date Time Event
11/29/20146:30 PMPradosham (Siva&Nandi Abhishekam)
Balaji Temple Jeernodharana Dhwajasthambha Prathishtapana
12/05/201410:00 amSri Mahalakshmi, Godadevi, Srinivasa Swami, Garuda, & Anjaneya Swami Abhisheka Alamkarams
12/05/20145:00 pmNithyaradhana, Bhagavad Prardhana & Vishwaksena Aradhana... RakshaBandhanam, Rithvikgvaranam.... Jala Adhivasam, Chaya Adhivasam, Maha Mangala Harathi
12/06/20148:00 amSuprabhatham & Nithyaradhana, Chatusthanarchana, Pradhanagni Prathishtapana, Nithya Homam, Karmangi Snapanam, Dhanya Adhivasam, Maha Mangala Harathi
12/06/20143:00 pmChatusthanarchana, Kalasaradhana, Santhi Homam.... Shodasanyasa Homam, Godhuli Lagna Muhurthe Yantra Sthapana, Jeernodhara Dhwajasthambha Sthapana, Maha Mangala Harathi
12/07/20147:00 amSuprabhatam, Nithyaradhana... Prana Prathishta Homam, SantiHomam, & Maha Purnahuthi, Yatra Daanam, Subha Muhurthe Kumbhabhishekam, Dhwajarohanam, Maha Mangala Harathi
Maha NandiKeshwara Prathishtapana
12/05/20145:00 pmAnugna, Sri Maha Ganapathi Puja, Punyahavaachanam,PanchaGavyaPrasana, RakshaBandhanam, Saivastra Puja, Mrutsangrahanam, Ankurarpanam, Vastupuja, Homa Bali, Paryagni Karanam, Agni Prathishtapana, ....
12/06/20148:00 amSuprabhatham, Sri Maha Ganapathi Puja, Maha Samkalpam, Yagasala Pravesam, Pradhana Kalasasthapana, Nityahomam, Rudrahomam, Vrushabhahomam, Laghu Purnahuthi, Ksheera PanchaGavya Adhivasam, ....
12/06/20144:00 pmGanapathi Puja, Punyahavaachanam, Yagasala Puja....Nithya Homam, Murthy Homam, Bimba Suddhi...Netronmelanam, RatnaNyasam, GartaNyasam, Yantra Sthapana
12/06/20147:00 pmSri Nandikeshwara Bimba Prathishta
12/07/20148:00 amSuprabhabtham, Sri Maha Ganapathi Puja... Sri Nandikeshwara Prana Prathishtapana, Sri Nandikeshwara Maha Kumbhabhishekam, Mantrapushpam, Maha Mangala Harathi
Dates to Remember
Special Dates
Panchanga
President's Message
We welcome you, your family and friends for 'Nandishwara Prathistapana' and 'Dwajastamba Installation' from Dec. 5-7.

Planning to conduct ‘Ati-Rudra Maha Yajnam’ in 2015

Click here for detailed message
Important Announcement
Devotees to bring only Pure ORGANIC MILK AND OTHER DAIRY PRODUCTS for all Poojas
Upcoming Events
21h Varshikotsavam & 14th Brahmotsavam
May 22 thru May 29, 2013

SAT/PSAT Course Starts on June 1